Usnesení ze zasedání Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie ze dne 21. 4. 2015


1. ER zřizuje komisi pro vytvoření hospodářského řádu PPE ve složení: mitr. prot. Josef Hauzar, jer. Borislav Rudič, ses. Svatava Kabošová, br. Zdeněk Vaněček, br. Petr Lukáš.

2. ER schvaluje úhradu 20000,- (dvacettisíc) Kč na činnost daňového poradce pro zpracování hospodářského řádu.

3. ER po vyhodnocení finančních zpráv c.o. z Paschy 2015, nařizuje finanční audit v PCO Na Slupi a pověřuje vedením auditu členy ER br. Jiřího Jukla a ses. Annu Vaněčkovou. Zprávu a vyhodnocení předloží do příštího zasedání ER. 

4. ER zřizuje poutnický, nemocniční, majetko-právní odbor.

5. ER jmenuje tajemníkem poutnického odboru jer. B. Rudiče,

6. ER jmenuje tajemníkem sociálního odboru prot. J. Týmala.

7. ER zřizuje fond pomoci, pravidla pro něj vypracuje ÚER.

8. ER přijala novelizaci platových stupnic zaměstnanců PPE – viz příloha.

9. ER vzala na vědomí návrh o. Jana Beránka na mimosoudní vyrovnání v částce 239000,- Kč. Dořešení této záležitosti se předává právnímu zástupci eparchie. 

10. ER vzala na vědomí návrh o. ThDr. Izaiáše Slaninky  na mimosoudní vyrovnání v částce 250000,- Kč. Dořešení této záležitosti se předává právnímu zástupci eparchie. 

11. ER se přiklání k přesunu dřevěného chrámu z Mostu do Prahy. Konečné rozhodnutí bude učiněno po finančním vyhodnocení celého projektu.

12. ER zřizuje PCO v Mělníku a navrhuje ustanovení duchovním správcem jer. Pavla Milka.

13. Z důvodů závažných pochybení duchovního správce prot. Romana Hajdamačenka v Pravoslavné církevní obci v Kladně, pověřuje ER ředitele ÚER vyšetřením a dořešením majetko-právních poměrů PCO v Kladně. 

14. Po zjištění skutečného stavu dlužné částky za služby poskytnuté nemocnicí v chrámu sv. Kateřiny ER konstatuje, že dluh za energii od 15. 10 2014 do 31. 1. 2015 nebyl způsoben nedbalostí  tehdejšího správce jer. Miroslava Šantina.

15. ER přijala informaci, že každé církevní obci která poslala zprávu z Paschy 2015 včas a dle pokynů bude poskytnut jednorázový příspěvek na provoz ve výši 500,- Kč.

16. Po vyřešení administrativních překážek ER souhlasí s ustanovením jer. Čabana pomocným duchovním v Lesné.

Příloha