PRAŽSKÁ PRAVOSLAVNÁ EPARCHIE MÁ NOVÉHO ARCIBISKUPA

V sobotu 11. 1. 2014 se v budově sídla eparchie v Prešově sešel 13. mimořádný sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (PCČZS). Sněm je nejvyšším správním a zákonodárným orgánem naší místní pravoslavné církve. Hlavním bodem jednání byla volba metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Ještě před zahájením Sněmu
se sešel Posvátný synod (PS), který je tvořen biskupy místní církve, aby vyřešil situaci v pražské eparchii, která je již 9 měsíců bez vlastního biskupa. Vědom si otcovského napomenutí jeho všesvatosti, ekumenického patriarchy Bartoloměje, aby volba metropolity proběhla v souladu s ústavou ze dvou kandidátů, arcibiskupa pražského a arcibiskupa prešovského, rozhodl o obsazení pražského stolce. Novým pražským arcibiskupem jmenoval dosavadního biskupa hodonínského a pomocného biskupa olomoucko-brněnské eparchie, vladyku Jáchyma. Ten se ještě před svým jmenováním vzdal hodnosti pomocného biskupa pro olomoucko-brněnskou eparchii.

Posvátný synod, jak výslovně zdůraznil, se při svém rozhodnutí řídil precedenty z minulosti, kdy stejným způsobem, tedy jmenováním Posvátným synodem, byli ustanoveni roku 2000 arcibiskup pražský, vladyka Kryštof, a biskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon.

Na žádost Posvátného synodu následně Sněm schválil jeho rozhodnutí formou ústavního opatření ve znění: „V souladu s článkem 12 odstavec 1 („Sněm je nejvyšší věroučný, ústavodárný, správní a církevně-kanonický orgán církve.“) a podle článku 12 odstavec 5 („Sněm rozhoduje o zásadních otázkách církevního života. Zejména se usnáší o ústavě, jejích změnách nebo doplňcích, o celocírkevních opatřeních a směrnicích.“) ústavy PCČZS 13. mimořádný sněm PCČZS s radostí a vděčností všemohoucímu Bohu přijímá jmenování na základě volby PS biskupa Jáchyma za arcibiskupa pražského a českých zemí. Potvrzuje tímto rozhodnutí PS přijaté na jejím zasedání dne 11. ledna 2014.“
Toto ústavní opatření bylo přijato většinou 47 ze 49 přítomných delegátů. Na toto rozhodnutí reagovali s radostí a ulehčením zejména delegáti pražské eparchie. Vladyka Jáchym už měl možnost se s pražskou eparchií seznámit, neboť jej již 9. 12. 2013 pověřil Posvátný synod kanonickým dohledem nad pražskou eparchií, a to na přímou žádost její eparchiální rady.

Následně Sněm přikročil k volbě metropolity. Ještě před ní vzal na vědomí prohlášení jednoho ze dvou kandidátů, arcibiskupa pražského Jáchyma, že se vzdává kandidatury na metropolitní stolec. V tajném hlasování byl poté metropolitou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zvolen většinou 43 hlasů ze 49 přítomných delegátů arcibiskup prešovský a celého Slovenska Rastislav. Oběma nově zvoleným vladykům zazpíval sněm Axios a Mnohá léta.

Na závěr Sněm schválil oficiální dopis jeho Všesvatosti, konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi, v němž mu děkuje za jeho otcovskou péči o naši církev a oznamuje mu výsledek volby, která proběhla podle jeho doporučení. Sněm schválili dopis podobného znění jeho Svatostosti, pariarchovi moskevskému Kyrilovi. Usnesení sněmu budou oznámena také všem bratrským pravoslavným církvím.

Zasedání Sněmu proběhlo v duchu křesťanské lásky, v pokoji a s veškerou důstojností. Obě volby se uskutečnily nejen požadovanou 2/3 většinou přítomných delegátů, ale dokonce 2/3 většinou všech delegátů včetně těch, kteří se sněmu nezúčastnili.

Metropolita je nejvyšším představitelem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální, tedy zcela samostatná a nezávislá na jiných pravoslavných církvích ve světě. Její metropolita je z hlediska církevního práva roven ostatním hlavám místních pravoslavných církví, například konstantinopolskému či moskevskému patriarchovi. Menší a mladší církve ale uznávají čestný primát větších a starších církví, na prvním místě konstantinopolského patriarchátu.