V těchto dnech se oficiální delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku účastní velkého a svatého všepravoslavného sněmu, který byl svolán hlavami všech 14 autokefálních pravoslavných Církví na dny 18. - 27. června na ostrov Kréta do Krétské pravoslavné akademie v měste Chania.

Naší delegaci vede Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska (na úvodní fotografii na uvítací večeři s patriarchou Bartolomějem dne 15. 6. 2016 na Krétě), doprovází ho Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcbiskup pražský a českých zemí, biskup šumperský Izaiáš, vikární biskup olomoucko-brněnské eparchie. Spolu s biskupy jsou součástí delegace archimandrita Serafim (Šemjatovský) a diákoni Maxim (Durila) a Kyrill (Sarkissian).


S požehnáním metropolity Rastislava rozeslal arcibiskup Michal ektenii, kterou se duchovní Církve modlí v rámci nedělních Svatých Liturgií 19. 6. 2016 – na Padesátnici a 26. 6. 2016 – na 1. neděli po 50nici – Všech Svatých.


Ektenie v českém jazyce:

Služba za přivolání milosti Svatého Ducha

před svatým a velkým sněmem a během všech dní konání sněmu

 

(S požehnáním Jeho Blaženosti Rastislava arcibiskupa prešovského a českých zemí)

 

Na proskomidii vzpomeň archijereje, kteří se mají účastnit sněmu takto:

 

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, přijmi tuto oběť na odpuštění hříchů služebníka svého blaženého

metropolity Rostislava a vysokopřeosvíceného arcibiskupa Michala i veškerého duchovenstva, které

se má účastnit svatého a velkého sněmu, svolaného ve tvém jménu a sešli jim milost Svatého

Ducha, k dobrým a užitečným poradám o všem, co je k užitku a upevnění pravoslavné víry,

zbožnosti a církevního řádu a všeho, co je užitečné duši, k rozmnožení velkolepé slávy Tvého

přesvatého jména.

 

Na velké ektenii po prosbě „Za cestující...“:

 

Za všechny, kteří se mají ve jménu Hospodinově účastnit svatého a velkého sněmu a přítomný lid

ve svatém a veledůstojném chrámě tomto a ty, kteří si přejí, aby byli učiněni hodnými milosti

Svatého Ducha, k Hospodinu modleme se.

Za očištění od všech hříchů našich, a abychom učiněni byli hodnými stát se chrámem a místem

přebývání Svatého Ducha, k Hospodinu modleme se.

Abychom zachovali pravoslavnou víru čistě, lásku nepokrytecky a naději pevně milostí Svatého

Ducha, k Hospodinu modleme se.

Aby sestoupila na nás milost a dar Svatého Ducha a bylo osvíceno srdce naše a mysl naše světlem

tvé pravé zdrženlivosti k zachování pravoslavné víry, zbožnosti a církevního řádu, k Hospodinu

modleme se.

Aby poskytnut byl Duch Moudrosti, rozumu a veškeré dobré rady k upevnění pravoslavné víry,

zbožnosti a církevního řádu představitelům církevním tvojí milostí, k Hospodinu modleme se.

Aby v souladu, jednomyslně bez vzájemných svárů a rozdělení, projednali a sepsali vše, co je k

užitku pro zachování Církve tvé, mocí, působením a milostí Přesvatého Ducha, k Hospodinu

modleme se.

Dej jim dar slova, moc řeči, sílu a statečnost k vykořenění každého bludu, pohany, zla, bezbožnosti

a nepořádku a k setbě pravé víry, zbožnosti, veškerého církevního řádu a dobrých mravů milostí

Přesvatého Ducha, k Hospodinu modleme se.

Aby vyslyšel tyto vroucí modlitby nás hříšných a naplnil je milostivě, k Hospodinu modleme se.

„Abychom zbaveni byli…“ a dále jako obvykle

 

Na ektenii vroucí místo prosby za archijereje

 

Ještě modlíme se za blaženého metropolitu Rostislava a vysokopřeosvíceného arcibiskupa Michala

i veškeré duchovenstvo, které se má účastnit svatého a velkého sněmu, svolaného ve jménu Páně,

aby Hospodin Bůh náš seslal jim milost a dar Svatého Ducha a osvítil jejich mysl světlem své

zdrženlivosti a pravdy a jejich ústa a jazyk uzpůsobil k tomu, aby ve shodě, jednomyslně projednali,

vyslovili, upravili a dokonale formulovali vše, co je k rozmnožení velkolepé slávy jména jeho

svatého, k zachování pravoslavné víry, růstu víry lidu, budování církevního řádu, dobrých mravů a

k vykořenění a vyhubení každého bludu, nepořádku a bezbožnosti, mocí a působením a příchodem

Svatého Ducha.

 

A dále jako obvykle

zdroj: pravoslavnacirkev.cz