Kristus vstal z mrtvých!  Vpravdě vstal z mrtvých!

Duchovní otcové, drazí bratři a sestry!

Dnes prožíváme velikou radost, protože náš Spasitel Ježíš Kristus po svém utrpení a smrti na Kříži třetí den vstal z mrtvých, smrtí pošlapal smrt a otevřel nám dveře do věčného života. Kristus svojí krví smyl náš hřích, abychom už nebyli špinaví, ale čistí – bělejší než sníh. (Ž 50, 9)

Kristova oběť a smrt na Kříži je neocenitelná a nenahraditelná. Je to projev nekonečné Boží lásky, který je nám dávána zadarmo. Sv. prorok Izaiáš hovoří o naší spáse: „Ej, všichni žízniví, pojďte k vodám, i vy, kteříž nemáte žádných peněz. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko. Proč vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechněte mne raději, a jezte to, což jest dobrého, a nechť se kochá v tuku duše vaše.“ (Iz 55, 1-2)

Ze strany každého člověka je však tuto spásu, nabízenou Boží láskou, osobně přijmout. Vnímat hodnotu a smysl lidského života v duchu slov Kristova Evangelia a ne v duchu trendů konzumní společnosti. Radujme se proto dnes z Kristova vzkříšení, abychom v této radosti spolu s Kristem mohli žít věčně a přijímat plnost Kristovy lásky. Království Boží je radost v Kristu, zvolme si ho za prvořadý a jediný cíl našeho života. Apoštol Pavel nás k tomu vyzývá slovy:

Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. (Řím 14, 17).

Mějme stále na paměti, že všechno na tomto světě je pomíjející a jen Bůh je věčně živý a kdo žije v Něm, bude mít věčně životní radost. Zapomeňme na všechny starosti a urážky, kterých se nám v životě dostalo. Církev nás k tomu vyzývá slovy:

“Navzájem se obejměme a těm, kteří nás nenávidí, odpusťme pro Kristovo vzkříšení!“ A všichni společně vyznávejme a zpívejme: “Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval!“

Kristovo vzkříšení nás vyzývá k pevnosti ve víře. Konzumní způsob života lidí okolo nás se v současné době snaží každého nasměrovat k pomíjivým hodnotám. Touhy po pohodlí, dobrém sociálním zabezpečení a vysokém společenském postavení nás často rozptylují a my ztrácíme pravé životní hodnoty a orientaci. Pokud chceme mít dostatek pravé víry a životní síly, musíme být neustále napojení na jejich zdroj. Nevyčerpatelným Zdrojem, Zřídlem a Pramenem pravého života je náš Spasitel Ježíš Kristus, který o sobě řekl:

„Já jsem Cesta, Pravda a Život!“ (J 14, 6)

Proto pozorně vnímejme a zkoušejme, jestli „pravda“, kterou nám ukládá tento svět, je v souladu s pravdou, kterou nám Kristus zvěstuje ve sv. Evangeliu. Zkoumejme, jestli kráčíme po cestě pravdy a žijeme podle ní.

To, co lidská společnost na základě životní praxe pokládá za normální, ještě neznamená, že je to správné. Často se setkáváme s tím, že lidé, zmítaní vírou konzumní společnosti pokládají některé hříchy za běžný, oprávněný projev lidského života.

Téměř úplně se z lidského života vytrácí láska. Hovoří se jen o právu a zákonech, v kterých člověk nevnímá ani Boha, ani svého bližního. Potraty, rozvody manželství a egoistický způsob života, podrývají samotné základy lidské společnosti. Jsou to všechno znaky doby, v které lidé přestávají vnímat Boha a své bližní.

Duchovní otcové, drazí bratři a sestry,

pochopme a přijměme Kristův pokoj, který nám On odkázal a zanechal. Jen v Kristově pokoji můžeme najít správný způsob jak reagovat na svět, v kterém žijeme. Jen pokud budeme žít s Kristem a v Kristu, okusíme pravou duchovní radost a tato radost bude projevem naší účasti na Božím království.

Dnes, ve svatý den Kristova Vzkříšení, se podle slov svatého Jana Zlatoústého máme radovat všichni - nejen ti, kteří se namáhali a žijí v Kristu, ale i ti, kteří byli hříšní a leniví. Protože v radosti ze společenství s Bohem se nás dotkne energie Boží lásky, která nás může přetavit na lidi, schopné kráčet po cestě života s Kristem.

Nedovolme, aby mračna našich osobních hříchů i hříchů lidstva jako celku zastínily radost z naší spásy, radost z Kristova vítězství nad smrtí. Hledíc na Christův hrob, z kterého nám zazářilo Světlo pravdy, Světlo věčného života, soustředěně rozjímejme o Kristově Vzkříšení, abychom měli dostatek trpělivosti a naděje v osobním duchovním zápase o život v jednotě s Bohem.

Kristus vstal z mrtvých!  Vpravdě vstal z mrtvých!


+ Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých zemí a Slovenska

+ Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

+ Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

+ Jiří
arcibiskup michalovsko-košický

+ Izaiáš
biskup šumperský

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemníci Posvátného synodu
1. tajemník: Jeho Vysokopřeosvícenost Jáchym (Hrdý) arcibiskup berounský
2. tajemník: Mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

Zdroj: http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Poselstv-posvtnho-synodu-Pravoslavn-crkve-v-eskch-zemch-a-na-Slovensku/