My, papež František, ekumenický patriarcha Bartoloměj a arcibiskup Athén a celého Řecka Hieronymos, jsme se setkali na řeckém ostrově Lesbos, abychom projevili hluboké znepokojení nad tragickou situací početných uprchlíků, migrantů a žadatelů o azyl, kteří přicházejí do Evropy, aby unikli z oblastí konfliktů a v mnoha případech z každodenního ohrožení života. Světové veřejné mínění nemůže ignorovat kolosální humanitární krizi způsobenou šířícím se násilím a ozbrojenými konflikty, pronásledováním, vysídlováním náboženských a etnických menšin a vykořeňováním rodin z jejich domovů, které narušuje jejich lidskou důstojnost i základní lidská práva a svobody.


Tragédie nucené migrace a vysídlování zasáhla miliony lidí a ve své podstatě je krizí lidstva, volající po solidární, soucitné a velkorysé odpovědi a okamžitém praktickém poskytnutí prostředků. Apelujeme z Lesbu na mezinárodní společenství, aby s odvahou odpovědělo na tuto ohromnou humanitární krizi a příčiny, na jejichž pozadí vznikla, prostřednictvím diplomatických, politických a charitativních iniciativ a společného úsilí, jak na Blízkém východě tak v Evropě.


Jako nejvyšší představitelé svých církví jsme zajedno v touze po míru i v připravenosti podporovat řešení konfliktů prostřednictvím dialogu a smíření. Jakkoliv uznáváme dosavadní úsilí o pomoc a péči o uprchlíky, migranty a žadatele o azyl, vybízíme všechny politické představitele, aby využili veškerých prostředků k tomu, aby jednotlivci i komunity, včetně křesťanů, mohli zůstat ve svých domovských zemích a těšili se základnímu právu na život v míru a bezpečí. Naléhavě potřebný je širší mezinárodní konsensus a asistenční program pro ochranu zákonnosti a základních lidských práv v této neudržitelné situaci, pro ochranu menšin, potírání obchodu s lidmi a jejich pašování, eliminaci nebezpečných tras, jaké jsou v Egejském moři a v celém Středozemním moři, a pro rozvoj bezpečných přesídlovacích procedur. Takto budeme schopni pomoci bezprostředně zaangažovaným zemím v uspokojování potřeb tolika našich trpících bratří a sester. Obzvláště vyjadřujeme svoji solidaritu obyvatelům Řecka, kteří navzdory vlastním hospodářským problémům na tuto krizi velkoryse zareagovali.


Společně slavnostně požadujeme ukončení války a násilí na Blízkém východě, spravedlivý a trvalý mír i důstojný návrat těch, kdo byli nuceni opustit své domovy. Žádáme náboženské komunity, aby zvětšily své nasazení pro přijímání, pomoc a ochranu uprchlíků všech vyznání a aby náboženské i občanské pomáhající instituce koordinovaly své aktivity. Vybízíme všechny země, aby po dobu, kdy to bude potřebné, rozšířily poskytování dočasného azylu pro ty, kdo na něj mají nárok, aby rozšířily úsilí o pomoc a pracovaly spolu se všemi muži a ženami dobré vůle na urychleném ukončení probíhajících konfliktů.


Evropa stojí před jednou z nejvážnějších humanitárních krizí od konce II. světové války. Abychom dostáli této závažné výzvě, apelujeme na všechny Kristovy následovníky, aby měli na paměti Pánova slova, podle nichž budeme jednou souzeni: „Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně... Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25, 35-36, 40).


Ze své strany, v poslušnosti k vůli našeho Pána Ježíše Krista, jsme pevně a z celého srdce odhodláni zintenzívnít své úsilí o šíření plné jednoty všech křesťanů. Znovu potvrzujeme své přesvědčení, že „smíření [mezi křesťany] zahrnuje šíření sociální spravedlnosti mezi všemi lidmi.... Společně se chceme zasazovat, aby se migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl dostalo v Evropě lidské a důstojné pohostinnosti“ (Charta Oecumenica, 2001). Když hájíme základní lidská práva uprchlíků, žadatelů o azyl, migrantů a mnoha dalších marginalizovaných lidí v našich společnostech, směřuje k naplnění služebného poslání Církví ve světě.

Naše dnešní setkání chce dodat odvahu a naději těm, kdo hledají útočiště, i všem těm, kdo je přijímají a pomáhají jim. Vybízíme mezinárodní společenství, aby uznalo ochranu lidských životů za prioritu a na všech úrovních podporovalo integrační postupy, zahrnující všechny náboženské komunity. Strašlivá situace všech lidí zasažených současnou humanitární krizí, včetně tolika našich křesťanských bratří a sester, vyžaduje naši neustálou modlitbu.


Lesbos, 16. dubna 2016

Hieronymos II. František Bartoloměj I.

Zdroj: http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Spolen-deklarace-patriarchy-Bartolomje--papee-Frantika-a-athnskho-arcibiskupa-Hieronyma-na-ostrov-Lesbos/