Všem duchovním pražské eparchie

Čj.: 11/16      V Praze 11. února 2016


Věc: Svolání řádného eparchiálního shromáždění Pražské eparchie


Dle Ústavy článek 14, odst. 3 svolávám řádné eparchiální shromáždění pražské eparchie

na sobotu 27. února 2016 v 10.00 hodin

do Prahy – chrámu  sv. Kateřiny, Viničná 468/2, Praha 2.Eparchiální shromáždění tvoří „za každou církevní obec její duchovní správce a jeden věřící, volený shromážděním církevní obce“. (viz Ústava článek 14, odst. 2) „Arciděkan, děkan, duchovní správce církevní obce, kněz, diakon, archimandrita a igumen monastýru je členem eparchiálního shromáždění své eparchie. (viz Ústava článek 25, odst. 4) Laičtí delegáti musí mít v obvodu církevní obce své trvalé bydliště (viz Ústava článek 22, odst. 2). „Volební právo má člen pravoslavné církevní obce, který se aktivně zúčastňuje na liturgickém a svátostném životě církve“ (Prováděcí předpisy k Ústavě – k článku 22, odst. 2). Aktivní volební právo má věřící od 16 let, pasivní volební právo od 18 let. (viz Ústava článek 25, odst. 2)


Program:

9.00-10.00  Registrace

10.00-10.30  Ustavení Eparchiálního shromáždění

- volba skrutátorů, volba zapisovatelů, schválení jednacího řádu, volba  místopředsedy shromáždění

10.30-10.45  Zpráva vl. Michala o ukončení vnitrocírkevní krize – zpráva o výsledcích smírčích jednání v Ekumenickém patriarchátu dne  12.-13. ledna 2016 - implementace Tomosu o autokefalitě a posvátných kánonů do života Církve a její Ústavy


10.45-11.00  Zpráva vl. Michala o jednání Synaxis (primátů autokefálních Pravoslavných církví) v Ženevě ve dnech 21. – 28. ledna 2015  – Příprava na Svatý a velký Sněm Pravoslavné Církve

11.00-11.30  Zpráva vl. Michala o stavu eparchie

11.30-13.00  Volby nových orgánů eparchie – Eparchiální rada, delegáti na Sněm, kontrolní a revizní komise, Eparchiální duchovní soud:

1.  představení kandidátů

2.  příprava volby –  (15minut přestávka)

3.   volby

13.00   Občerstvení

14.00   Slib nově zvolených členů orgánů eparchie

14.15   Různé
 

Ukončení


  S arcipastýřským požehnáním


   +Michal
  arcibiskup pražský a českých zemí,
  eparchiální biskup

 

Zdroj: http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Svoln-dnho-eparchilnho-shromdn-Prask-eparchie/