1. listopadu 2015

Tento den sloužil arcibiskup pražský a českých zemí Michal v Chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice Na Slupi v Praze 2. Na závěr bohoslužby se rozloučil s dlouholetým duchovím správcem mitr. prot. Vasilem Stojkou, který z rodinných důvodů požádal o propuštění z duchovenstva Pražské pravoslavné eparchie. Vladyka otci Vasilovi poděkoval za jeho službu Církvi. Právním zástupcem (statutárem a duchovním správcem) Pravoslavné církevní obce Na Slupi se stal sám vladyka Michal, který pověřil tři také přítomné duchovní, aby ho zastupovali v pastoračních záležitostech této významné pražské farnosti. Jedná se o pomocné duchovní chrámu mitr. prot. Jána Nováka, prot. Vitalie Pipaše a nového duchovního prot. Ivana Legezu.
6. listopadu 2015
Vladyka Michal se tento den sešel ve své rezidenci se svým dlouholetým přítelem jeromonachem Efrémem z maďarské pravoslavné církve moskevského patriarchátu.
7. listopadu 2015
Na Dimitrijevskou zádušní sobotu sloužil vladyka Michal v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice na Slupi. V průběhu těchto Bohoslužeb vzpomínáme všechny zesnulé pravoslavné křesťany.


8. listopadu 2015
Tento den jsme si připomínali svátek Velkomučedníka, slavného Dimitrije Soluňského – myrotočivého. Arcibiskup pražský a českých zemí sloužil v chrámu sv. archanděla Michala v Praze na Petříně. V tento den si také Pravoslavná církevní obec připomínala, dle nového stylu, chrámový svátek sv. archanděla Michala. Vladyka Michal k chrámovému svátku popřál duchovnímu správci o. Andrejovi Danciu a všem přítomným věřícím, kteří se sešli ve velmi hojném počtu.
14. listopadu
V den svátku svatých Kosmy a Damiána sloužil vladyka Michal spolu s pražským arciděkanem mitr. prot. Mykolou Ončulenkem a prot. Romanem Hajdamačenkem v Rehabilitační nemocnici v Berouně v kapli zasvěcené právě těmto svatým. Od roku 2009, kdy byla kaple vysvěcena, se zde konají pravidelné bohoslužby a v nemocnici také naše Církev poskytuje duchovní péči pro nemocné. Otec Roman Hajdamačenko zde pravidelně působí jako nemocniční kaplan.
15. listopadu
Tento den sloužil vladyka Michal svatou Liturgii v chrámu sv. mučednice Kateřiny v Praze. Spolu s ním sloužili duchovní správce mitr. prot. Milan Horvát, kancléř ÚMR, gruzínští duchovní prot. Shalva Kekelia a prot. Joseph Gachava a diákoni Kyril a Michal. Vladyka Michal představil gruzínským věřícím modlícím se v chrámě nového duchovního otce Josepha Gachavu, který s požehnáním Jeho Svatosti a Blaženosti Ilji II., katholikose – patriarchy celé Gruzie, byl propuštěn do naší Církve, aby duchovně pečoval o věřící gruzínské diaspory v Praze. Svaté liturgie v gruzínském jazyce budou slouženy otcem Josephem každou sobotu v 10:00hod v chrámě sv. mučednice Kateřiny (adresa: ul. Viničná 468/2, 128 00 Praha 2).
16. listopadu
Tento den vladyka Michal přijal ve své rezidenci gruzínské duchovní, pracovníky velvyslanecví Gruzie v Praze a vedení gruzínské diaspory v Praze. V průběhu diskuze se upřesnili některé detaily a podmínky budoucího sloužení pro gruzínskou diasporu.

Zdroj: http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Z-programu-Bohoslueb-a-dalch-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-LISTOPADU-2015---prbn-aktualizovno/