Usnesení ze zasedání Eparchiální rady ze dne 2. dubna 2015.


1) Eparchiální rada schvaluje koupi domu parc. č. 3475, obec Praha, katastr. úz. Dejvice (sousedícího se současným sídlem Úřadu ER, ÚMR a arcibiskupa pražského) s jemu příslušejícími pozemky parc. č. 3476 do majetku PPE s použitím peněz z finančních náhrad Pražské pravoslavné eparchie. Předpokládaná cena je 15 500 000 Kč (slovy patnáct milionů pětset tisíc korun českých). Budova bude sloužit k zajištění chodu Úřadu ER, neboť stávající prostor v domě parc. č. 3477, obec Praha, katastr. úz. Dejvice je zcela nedostatečný. Nově zakoupená budova bude využívána i k charitativní práci. 

2) S ohledem na celostátní valorizaci platů, která se v posledních letech vyhnula platům duchovních, ER schvaluje navýšení platů duchovních od 1. 5. 2015 tak, aby žalmistům byl navýšen čistý příjem o 500 Kč, diákonům a pomocným duchovním o 1500 Kč a správcům PCO o 2000 Kč.

Přehled dosavadní výše platů zde:3) Eparchiální rada navrhuje ustanovení o. Vladislava Dolgušina pomocným duchovním v Kladně.   

4) Eparchiální rada navrhuje zrušit o. diákonovi Haverčákovi ustanovení do Pravoslavné církevní obce v Lesné a navrhuje jeho ustanovení do chrámu sv.  Kateřiny v Praze 2.

5) Eparchiální rada žádá Úřadu ER, aby prošetřil stav Pravoslavné církevní obce v Kladně.

6) Eparchiální rada odvolává prot. Červinského z místa tajemníka pro nemocniční službu a ustanovuje na toto místo jer. Kouta a doporučuje ho, aby zastupoval naší církev v oblasti nemocničních kaplanů v Ekumenické radě církví.

7) Eparchiální rada na návrh okružního protopresbytera prot. Josefa Hauzara k 2. 4. obnovuje PCO v Aši. Otázka duchovního správce se bude řešit později. 

8) Eparchiální rada pověřuje Úřad ER, aby vyřešil situaci na místě žalmisty Pravoslavné církevní obce v Roudnici.

9) Eparchiální rada svěřuje Českou Lípu do péče okružního protopresbytera Antonije Drdy.

10) Eparchiální rada ukládá Úřadu ER, aby prověřil situaci v Pravoslavné církevní obci ve Frýdlantu, protože duchovní správce několik posledních let neodevzdal výkazy o hospodaření Pravoslavné církevní obce ve Frýdlantu.

11) Toto usnesení je tajné ve smyslu Prováděcích předpisů k Ústavě k čl. 15, odst. 3.

12) Eparchiální rada ukládá Úřadu ER, aby připravil návrh členů komise, jejíž náplní bude vypracovat hospodářský řád Pražské pravoslavné eparchie.

13) Eparchiální rada vyhlašuje program na opravy nemovitého majetku ve vlastnictví církevních obcí a u dlouhodobě pronajatých objektů sloužících k bohoslužebným a ubytovacím potřebám církevních obcí. V případě pronajatých objektů je podmínkou trvání pronájmu, nebo výpůjčky nejméně pět let. Podmínkou pro zařazení do programu je splnění předepsaných kritérií a spoluúčast 15% z požadované částky. Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 7. 5. 2015.

14) Eparchiální rada ukládá Úřadu ER, aby uhradil dluh 242 800,- Kč, jenž vznikl neplněním závazků ze strany duchovních správců Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Kateřiny v Praze 2 jer. Konstatnina Moravenova a jer. Miroslava Šantina.

15) V návaznosti na předchozí usnesení Eparchiální rady ukládá Úřadu ER dohodnout splátkový kalendář dluhu 208 773, 43 Kč s jer. Moravenovem v měsíční výši 5000 Kč a záležitost plnění jer. Šantina se svěřuje prot. Horvátovi.

16) Eparchiální rada souhlasí s uhrazením závazku 146933,- Kč nákladů soudního řízení v záležitosti nemovitosti Pravoslavné církevní obce v Chomutově formou půjčky.

17) V návaznosti na předchozí usnesení Eparchiální rada ukládá Úřadu ER dohodnout splátkový kalendář závazku ve výši 146933 Kč s Pravoslavné církevní obce v Chomutově v měsíční výši 15 000Kč.

18) Eparchiální rada vítá zdrženlivost eparchiálního archijereje v případě svěcení a postřihů kandidátů duchovenské služby a žádá jej, aby i nadále projednával záležitosti všech nových duchovních osob s Eparchiální radou.

19)  Eparchiální rada zřizuje Pravoslavnou církevní obec v Mochově a doporučuje ustanovit duchovním správcem mitr. prot. Mykolu Ončulenka.

20)  Eparchiální rada doporučuje ustanovit duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Tachově mitr. prot. Eugena Bakoše.

21)  Eparchiální rada souhlasí s mimosoudním vyrovnáním s mát. Novákovou ve výši 180000,- Kč. Tato částka v sobě obsahuje ušlou mzdu a úhradu právních nákladů soudního sporu, který mátuška vedla v důsledku právně nepodloženého rozvázání pracovního poměru tehdejším správcem eparchie archim. Krupicou.

22)  Eparchiální rada doporučuje ustanovení o. Vasyla Jovbaka jako diákona pro Pravoslavnou církevní obec v Chomutově a v Kadani.