PASCHÁLNÍ POSELSTVÍ

Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku duchovním a věřícím

Důstojní otcové, bratři a sestry! Vstal z mrtvých Kristus!

Ve všech našich chrámech dnes zaznívá radostný zpěv o Vzkříšení našeho Spasitele, Který „smrtí smrt překonal a mrtvým ve hrobech život daroval“. Jsme naplněni nadějí a vírou v nový, smrtí neohraničený život s Bohem, ve kterém bude vše budováno na principu lásky – pomine zlo, lež i nenávist.

Ikona Vzkříšení nám ukazuje, že Kristus nejprve sestoupil do pekla, kde panovaly smrt a beznaděj. On by jako pravý Bůh nikdy nemohl zemřít přirozenou lidskou smrtí, ale z lásky k nám se stal člověkem a přijal následky hříchu - ztrátu Božího obecenství a smrt, i když Sám nikdy nezhřešil. Vzpomeňme si na Jeho poslední slova na Kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Do pekla však již sestoupil ve slávě Svého Božství, zlomil brány pekelné a pokořil nepřítele naší spásy – ďábla. „Peklo,“ jak učí svatý Jan Zlatoústý, „přijalo tělo a narazilo na Boha. Smrt, která v něm vládla, byla zničena. Kristus vstal z mrtvých a dál vládne život!“

Proto tělesná smrt, se kterou se v našich pozemských životech stále setkáváme, pro nás už není tak strašná a nevyvolává v nás pocity beznaděje. Je pro nás pouze přechodem do života věčného, který v Kristu získáváme. O tom svědčí zástupy svatých mučedníků od dob raněkřesťanských až do současnosti. I dnes vidíme naše bratry na Východě umírat za Krista, když v pokoře a pokoji hledí smrti do tváře a vítězí nad ní Boží mocí, svou vírou a láskou. Musíme se jim snažit podobat, musíme vždy horlivě hájit duchovní hodnoty a nebát se všemožných protivenství, třeba i tělesné smrti.

Vstavší z mrtvých Kristus nám i přes naše slabosti dává sílu v těžkých zkouškách chránit křesťanské hodnoty, upřednostňovat zájmy Církve před zájmy osobními a zachovat církevní jednotu, což bylo v naší místní církvi potvrzeno intronizací nového arcibiskupa pražského a českých zemí. Máme naději, že po dvou strastiplných letech se konečně ve všech našich eparchiích budeme moci zabývat už jenom tím jediným podstatným – šířením Evangelia a společnou prací na nivě Boží.

Víra v Kristovo Vzkříšení byla od dob svatých apoštolů tím, co křesťany stmelovalo. Pokud by Kristus nevstal z mrtvých, byla by naše víra marnivá a lživá – křesťanství by upadlo do zapomenutí jako mnohé další filosofie. Skutečnost Vzkříšení Kristova je však potvrzena jak evangelním svědectvím mnohých, kteří vzkříšeného Pána viděli a dotýkali se Ho, tak i dvoutisíciletou zkušeností duchovního života našich předků i nás samotných. Vzkříšení Kristovo je v lidské historii tím největším vítezstvím – a právě na něm je zbudována naše Církev. Vírou ve Vzkříšení žijeme a šíříme ji do všech končin země – je základem naší víry, upevněním naší naděje a zdrojem horlivosti pro naši lásku a modlitbu.

Důstojní otcové, bratři a sestry! Povznesme se tímto Svátkem a přijměme za své bratry všechny – i ty, kteří nás nenávidí, a všem dnes odpusťme pro Vzkříšení!

† Rostislav arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal, arcibiskup pražský a českých zemí

† Jiří arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym arcibiskup berounský