17. března slavíme podle juliánského kalendáře svátek přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy roku 938.

"Vesele se dnes raduje Praha, tvé přeslavné město, vzpomínajíc tvou památku, a ozářena světlem tvých zázraků, svolává všechny národy k modlitbě: Blahoslaven Bůh otců našich!"

"Svaté tělo tvé, blahoslavený, vítá dnes Praha, tvé vznešené město, hlásajíc světu tvé podivuhodné zázraky, a velebíc Krista na věky. "

(ze 7. a 8. písně kánonu ke sv. Václavu)Svatováclavský chorál:Podle vyprávění legend o sv. Václavovi se váže k dnešnímu svátku zázrak, který se stal při převozu jeho těla. Na místech, kde se rozkládalo tržiště pod Pražským hradem (dnešní Malostranské náměstí) se koně táhnoucí vůz se světcovým tělem zastavili a nechtěli jít dál. Přes všechnu námahu se průvod nemohl hnout z místa až do té doby, než celý zástup v čele s knížetem Boleslavem poklekl a obrátil se k Bohu s kajícnou modlitbou. Podle jiné legendy na stejném místě spadly v blízkém vězení okovy několika nespravedlivě odsouzeným, když tudy procházel průvod s ostatky sv. Václava.

Na tento zázrak upomínala rotunda sv. Václava, která byla zbudována na Malostranském náměstí na místě vězení, z něhož byli světcovým zásahem zázračně vysvobozeni nevinní. Tato rotunda plnila dlouhá léta funkci malostranského farního kostela a zanikla až v 17. století. Nedávno se archeologům podařilo její pozůstatky odkrýt a více se o této památce, která upomíná na zázrak vykonaný sv. knížetem, můžete dočíst na stránkách, které jsou věnovány její záchraně: www.nase-rotunda.cz

Pozůstatky rotundy sv. Václavy odkryté archeology. V pravo je patrný zbytek originální dlažby, nase-rotunda.cz